Let op ! de prijzen zijn niet allemaal actueel.We zijn nog in opbouw van de nieuwe webwinkel/verhuurpagina. De bedrijfsfeesten, events , en andere projecten gaan gewoon door.

Deze site zal binnen 2 maanden offline gaan en doorgelinkt worden naar ons nieuwe adres. (offertes zijn altijd vrijblijvend)

 

Op al onze animatie zijn aparte algemene voorwaarden van toepassing. U krijgt deze toegezonden samen met uw overeenkomst of op aanvraag.

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

A. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkheid verklaring van deze algemene huurvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel de offerte en de acceptatie daarvan als op de tot stand gekomen overeenkomst.
B. Alle offertes worden gedurende 5 dagen na dagtekening gestand gedaan, tenzij in de offerte anders vermeld. Indien een optie wordt verstrekt aan een huurder zal deze tot uiterlijk 5 dagen na het moment waarop de offerte is verstrekt worden gestand gedaan.
C. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de huurovereenkomst. Indien en voor zover gegevens in andere bescheiden, bijvoorbeeld offertes, folders of reclamemateriaal, afwijken van de huurovereenkomst of deze algemene voorwaarden zijn die gegevens niet van toepassing.
D. Wijzigingen ten aanzien van de offerte of indien een voorbehoud wordt gemaakt in de acceptatie komt de wijziging pas tot stand indien de verhuurder schriftelijk heeft ingestemd met de wijzigingen.

2. Inhoud overeenkomst

De verhuurder stelt de materialen ter beschikking voor recreatieve doeleinden aan de huurder gedurende de overeengekomen periode. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de huurder het gehuurde zelf op te halen en voor een deugdelijk vervoermiddel zorg te dragen. Indien overeengekomen is dat de gehuurde materialen zullen worden afgeleverd zullen de materialen enkel worden afgeladen en niet naar de plaats worden gebracht waar de gehuurde materialen gebruikt worden.

3. Deugdelijkheid en veiligheid

A. De verhuurder staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde materialen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
B. De verhuurder draagt er zorg voor dat de verhuurde materialen in goede staat van onderhoud verkeert.
C. Het is de huurder niet toegestaan om de materialen voor andere dan recreatieve doeleinden te gebruiken.
D. Voor zover mogelijk zal door de verhuurder een instructie worden verstrekt ten behoeve van het gebruik van de gehuurde materialen.

4. Verpakking en vervoer

A. De verhuurder draagt er zorg voor dat de materialen behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Indien de huurder voor het vervoer zorg draagt dan is de huurder volledig verantwoordelijk voor een deugdelijke wijze van vervoer.
B. Het vervoer zal door de verhuurder geschieden indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is met de huurder.

5. Gebruik door derden

Het is de huurder toegestaan de materialen in gebruik af te staan mits dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is met de verhuurder. De huurder blijft echter volledig verantwoordelijk en aansprakelijk ten opzichte van de verhuurder voor het gebruik door derden van het gehuurde.

6. Aansprakelijkheid

A. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks buiten overmacht geschiedt.
B. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van derden waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk gesteld kan worden.
C. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes en transacties die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd gepleegde overtredingen.
D. De verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade die de huurder of een derde aan wie de huurder het gehuurde ter beschikking heeft gesteld lijdt ten gevolge van het niet goed functioneren van het gehuurde. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van de afspraken van de door de verhuurder ingeschakelde hulppersonen.
E. Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde tijdens de huurperiode dan is de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schaden en kosten niet aansprakelijk doch blijft de huurder gehouden om de volledige huursom te voldoen.
F. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een huurder of derde lijdt ten gevolge van het niet deugdelijk functioneren van het gehuurde. Indien het aan de verhuurder te wijten is dat het gehuurde niet deugdelijk functioneert dan wel het gehuurde niet ter beschikking kan worden gesteld is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen totale huurprijs.

7. Reparaties

Indien reparaties noodzakelijk zijn aan het gehuurde dan dient de huurder hierover vooraf overleg te plegen met de verhuurder. Het is nimmer toegestaan om zonder voorafgaand overleg met de verhuurder reparaties uit te voeren c.q. uit te laten voeren aan het gehuurde. Reparaties zullen voor rekening van de huurder geschieden.

8. Overmacht

A. Van overmacht aan de zijde van de verhuurder is sprake indien de verhuurder na het sluiten van de huurovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolgen van oproer, molest, brandschade, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in/ en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan zaken, het niet nakomen van verplichtingen van derden bij wie de verhuurder zaken of diensten moet betrekken en voorts alle overige oorzaken buiten schuld of de risicosfeer van verhuurder.
B. Indien door overmacht nakoming van de huurovereenkomst door de verhuurder verhinderd wordt heeft de huurder en de verhuurder het recht de huurovereenkomst als beëindigd te beschouwen.
C. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst ten dele is uitgevoerd heeft de huurder het recht de overeenkomst te beëindigen doch is gehouden om de huurprijs naar rato van de reeds verstreken huurperiode te voldoen.

9. Annulering

Bij ondertekening of akkoord geven van de offerte door de huurder zitten de volgende annuleringskosten aan verbonden;

Annuleren na ondertekening of akkoord 7 dagen voor geplande huurdatum 50 % over de totale huursom.

Annuleren na ondertekening of akkoord binnen 7 dagen op huurdatum 75% over de totale huursom

10. betaling

A. Bij het afhalen van materiaal dient de huursom contant of met de pin te betalen, tenzij anders is overeengekomen. Indien u op factuur mag kopen, gelieve u zich aan de betalingstermijn te houden.
B. Indien de huurder niet of niet tijdig de overeengekomen huursom betaalt is de huurder in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd zonder dat een in verzuimstelling noodzakelijk is. Tevens zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht van € 9,00 exclusief BTW per huurcontract. Daarnaast is de huurder alsdan gehouden de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te voldoen die door de verhuurder moeten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de huursom.

11. Toepasselijk recht

De huurovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht

12. Geschillen

Alle eventueel uit deze huurovereenkomst voortvloeiende geschillen worden met uitzondering van iedere andere rechter in eerste instantie berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem